Algemene voorwaarden Theatermaakster Wendelien Wouters

(tevens dagvoorzitter-presentator)

 DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN »

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Theatermaakster Wendelien Wouters: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Theatermaakster Wendelien Wouters gevestigd aan de Beeldhouwerstraat 6 te Arnhem,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als “Theatermaakster Wendelien Wouters”
onder KvK-nummer 60154721
b. opdrachtgever: (I) de natuurlijke of rechtspersoon die met Theatermaakster Wendelien
Wouters een overeenkomst aangaat; (II) degene die met een volmacht/machtiging aan
een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met
Theatermaakster Wendelien Wouters te sluiten. Dat kan een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon zijn.
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Theatermaakster Wendelien Wouters en de
opdrachtgever;
d. bijeenkomst: het congres, de training, de presentatie, het consult, de workshop, de
coaching activiteit, e.d. die door Theatermaakster Wendelien Wouters wordt verzorgd;
e. medewerker: de natuurlijke persoon die namens Theatermaakster Wendelien Wouters
de overeenkomst uitvoert;
f. materialen: alle door Theatermaakster Wendelien Wouters ontwikkelde of ter
beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, werkmaterialen of (elektronische)
bestanden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten inzake het verrichten van werkzaamheden door Theatermaakster Wendelien
Wouters aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen
Theatermaakster Wendelien Wouters en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen
onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Theatermaakster Wendelien Wouters voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Theatermaakster Wendelien
Wouters vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Theatermaakster Wendelien Wouters niet steeds strikte naleving van deze algemene
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of
dat Theatermaakster Wendelien Wouters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te
verlangen.
2.6. Doet zich tussen partijen een situatie voor die niet in deze algemene voorwaarden is
geregeld? Dan moeten beide partijen deze situatie in de geest van deze algemene
voorwaarden beoordelen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Theatermaakster Wendelien Wouters gedaan zijn
vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Theatermaakster Wendelien Wouters opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en
andere gegevens waarop Theatermaakster Wendelien Wouters haar aanbieding of offerte
baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of
overeenkomsten van Theatermaakster Wendelien Wouters binden Theatermaakster
Wendelien Wouters niet.
3.4. Al datgene dat in het kader van een offerte door Theatermaakster Wendelien Wouters wordt
verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van
Theatermaakster Wendelien Wouters onverwijld door de opdrachtgever te worden
geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van
Theatermaakster Wendelien Wouters schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op
het moment dat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met
het aanbod van Theatermaakster Wendelien Wouters. Is de opdracht al gestart zonder
schriftelijke bevestiging vooraf, dan geldt de offerte als bindend.
Artikel 5. Annuleren en verplaatsen van een bijeenkomst
5.1. De tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden, tenzij in de offerte en/of
overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Indien de opdrachtgever de bijeenkomst wenst te verzetten naar een andere datum en/of
wenst dat de bijeenkomst op een andere locatie wordt gegeven, dan heeft Theatermaakster
Wendelien Wouters het recht de extra kosten die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
Artikel 6. Verplaatsen van een bijeenkomst door Theatermaakster Wendelien Wouters en
vervanger
6.1. Theatermaakster Wendelien Wouters behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht,
zoals o.a. omschreven in artikel 15, de datum, aanvangstijd en/of plaats van de bijeenkomst te wijzigen.
6.2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 6.1
telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
6.3. Indien gezien de situatie het niet mogelijk is om de datum/aanvangstijd/locatie van de
bijeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld omdat Theatermaakster Wendelien Wouters optreedt
als spreker bij een evenement dat door de opdrachtgever georganiseerd is op een vaststaande
datum en locatie of omdat de overmachtssituatie plaatsvindt kort voor de aanvang van de
bijeenkomst, dan zal Theatermaakster Wendelien Wouters haar uiterste best doen om voor
een vervanger zorg te dagen. Kan Theatermaakster Wendelien Wouters niet tijdig een
geschikte vervanger vinden, dan heeft Theatermaakster Wendelien Wouters het recht de
overeenkomst wegens overmacht te ontbinden. In een dergelijk geval is Theatermaakster
Wendelien Wouters niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Iedere overeenkomst leidt voor Theatermaakster Wendelien Wouters tot een
inspanningsverplichting, waarbij Theatermaakster Wendelien Wouters gehouden is haar
verplichtingen na te komen naar beste weten en kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het
nodige vakmanschap. Theatermaakster Wendelien Wouters garandeert niet dat de doelen die
Theatermaakster Wendelien Wouters en de opdrachtgever samen vooraf hebben bepaald
zullen worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide
partijen, van de inzet van de deelnemer/opdrachtgever en van omstandigheden waarop
Theatermaakster Wendelien Wouters geen invloed kan uitoefenen.
7.2. Theatermaakster Wendelien Wouters heeft het recht, zonder de opdrachtgever daarvan
vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
7.3. Theatermaakster Wendelien Wouters zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te
voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke
plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.4. Indien theatermaakster Wendelien Wouters wegens ziekte geen werkzaamheden voor de
opdrachtgever kan uitvoeren, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk
telefonisch in kennis gesteld en geldt hetgeen is opgenomen in artikel 6.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

8.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Theatermaakster
Wendelien Wouters en de opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze
termijn slechts bij benadering. Theatermaakster Wendelien Wouters biedt ten aanzien van
afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of
opschorting van enige verplichting jegens Theatermaakster Wendelien Wouters. Dit artikel is
niet van toepassing bij overeengekomen data voor dagvoorzitterschap.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan
Theatermaakster Wendelien Wouters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Theatermaakster Wendelien Wouters
worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan Theatermaakster
Wendelien Wouters zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft Theatermaakster
Wendelien Wouters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Theatermaakster
Wendelien Wouters onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
9.3. De opdrachtgever is gehouden Theatermaakster Wendelien Wouters onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever dient wijzigingen in zijn persoonlijke
gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk
vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan Theatermaakster Wendelien Wouters door te geven.
9.4. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden in acht neemt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag
van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.

Artikel 10. Bijeenkomst

10.1. Theatermaakster Wendelien Wouters is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of
anderszins een behoorlijke uitvoering van de bijeenkomst onredelijk bemoeilijkt of verhindert
de verdere toegang tot de bijeenkomst te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in
dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Theatermaakster Wendelien
Wouters op vergoeding van eventuele schade.
10.2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de bijeenkomst.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

11.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere
consequenties hebben. Theatermaakster Wendelien Wouters zal de opdrachtgever hierover,
indien mogelijk van tevoren, inlichten.
11.2. Theatermaakster Wendelien Wouters heeft het recht het programma van de bijeenkomst aan
te passen indien zij dat nodig acht. De opdrachtgever wordt hiervan waar mogelijk op de
hoogte gesteld.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1. De vermelde prijzen en tarieven voor de opdrachtgever zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
12.2. Theatermaakster Wendelien Wouters behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven
aan te passen.

Artikel 13. Betaling

13.1. De opdrachtgever dient de van Theatermaakster Wendelien Wouters ontvangen facturen te
betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
13.2. Indien de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft
Theatermaakster Wendelien Wouters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat het volledig openstaande factuurbedrag betaald is. Theatermaakster
Wendelien Wouters is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever door
de opschorting lijdt.
13.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een
consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW
verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle
kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf
worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste €
2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over
de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste
plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
13.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de
vorderingen van Theatermaakster Wendelien Wouters en de verplichtingen van de
opdrachtgever jegens Theatermaakster Wendelien Wouters, onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.6. Theatermaakster Wendelien Wouters is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de
opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te
schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.
13.7. Als er een periodieke betalingsverplichting is van de opdrachtgever, dan heeft
Theatermaakster Wendelien Wouters het recht schriftelijk de geldende prijzen en tarieven
aan te passen. De termijn van deze aanpassing is ten minste drie maanden. Als de
opdrachtgever niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, dan heeft hij het recht de
overeenkomst te beëindigen binnen dertig dagen na de kennisgeving tegen de datum waarop
de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan
Theatermaakster Wendelien Wouters kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Theatermaakster Wendelien Wouters in staat is adequaat te reageren.
14.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Theatermaakster Wendelien Wouters
de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de
gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
14.3. Het feit dat Theatermaakster Wendelien Wouters overgaat tot het onderzoeken van een
klacht, impliceert niet dat Theatermaakster Wendelien Wouters erkent dat de uitgevoerde
werkzaamheden gebrekkig zijn.
14.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
14.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Theatermaakster Wendelien Wouters slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen
van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Theatermaakster Wendelien Wouters is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
15.2. Naast datgene wat daarover in de wet en jurisprudentie staat, betekent overmacht in deze
algemene voorwaarden: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Theatermaakster Wendelien Wouters geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor
Theatermaakster Wendelien Wouters niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, werkstaking,
oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen,
verkeersbelemmeringen, en een verkeersongeval.
15.3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
een door Theatermaakster Wendelien Wouters ingeschakelde derde partij.
15.4. Als Theatermaakster Wendelien Wouters bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen voldaan of ingeval Theatermaakster Wendelien Wouters slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan heeft Theatermaakster Wendelien
Wouters het recht het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever moet
deze factuur voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

16.1. Theatermaakster Wendelien Wouters is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de
opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Theatermaakster Wendelien Wouters niet nakomt
en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien
nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.2. Voorts is Theatermaakster Wendelien Wouters bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
16.3. Theatermaakster Wendelien Wouters is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de
opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend,
ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend,
ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot
beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een
bewindvoerder wordt benoemd.
16.4. Theatermaakster Wendelien Wouters is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet
gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever
heeft geleden.
16.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Theatermaakster Wendelien Wouters de
uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het
moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd,
onverminderd het recht van Theatermaakster Wendelien Wouters op vergoeding van schade
die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.
Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Theatermaakster
Wendelien Wouters gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Theatermaakster Wendelien Wouters
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is Theatermaakster Wendelien Wouters niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan
derden tijdens de training.
18.2. Theatermaakster Wendelien Wouters kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige
schade, die een direct of indirect gevolg is van:
18.3. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
18.4. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.5. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Theatermaakster
Wendelien Wouters is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt
doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen
onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven
instructies. De opdrachtgever vrijwaart Theatermaakster Wendelien Wouters tegen alle
aanspraken ter zake.
18.6. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onbedoeld onjuistheden en/of
tikfouten bevatten, hiervoor is Theatermaakster Wendelien Wouters niet aansprakelijk.
18.7. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels
die worden gegeven door Theatermaakster Wendelien Wouters. Indien de deelnemer weigert
deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan zijn de deelnemer en de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
18.8. Theatermaakster Wendelien Wouters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband
houdt met deelname aan de bijeenkomst.
18.9. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag
en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Theatermaakster
Wendelien Wouters gezamenlijk doorbrengen als daarna.
18.10. Theatermaakster Wendelien Wouters is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie
door de deelnemer van de inhoud van de bijeenkomst.
18.11. Theatermaakster Wendelien Wouters kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de
deelnemer op het terrein van Theatermaakster Wendelien Wouters of op de locatie waar de
training wordt gegeven.
18.12. Theatermaakster Wendelien Wouters is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van
gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van
telecommunicatiefaciliteiten.
18.13. Theatermaakster Wendelien Wouters kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden
gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Theatermaakster Wendelien Wouters
verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
18.14. Theatermaakster Wendelien Wouters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade,
opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
18.15. Indien Theatermaakster Wendelien Wouters aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Theatermaakster Wendelien Wouters beperkt tot het bedrag
van de door de verzekeraar van Theatermaakster Wendelien Wouters gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Theatermaakster Wendelien Wouters
beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de dienstverlening, althans
tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.16. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Theatermaakster
Wendelien Wouters of zijn ondergeschikten.
18.17. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding
jegens Theatermaakster Wendelien Wouters indien niet binnen zes maanden, nadat de feiten
waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend
konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
18.18. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Theatermaakster Wendelien Wouters gehouden is of onrechtmatig jegens
Theatermaakster Wendelien Wouters handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Theatermaakster Wendelien Wouters daardoor direct of indirect
ontstaan.
18.19. De opdrachtgever vrijwaart Theatermaakster Wendelien Wouters van alle aanspraken van
derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze
samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander
het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Theatermaakster Wendelien Wouters.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Tenzij Theatermaakster Wendelien Wouters en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen, is en blijft Theatermaakster Wendelien Wouters volledig en
exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de
materialen.
19.2. Theatermaakster Wendelien Wouters verleent aan de opdrachtgever het recht om de
materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch
slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
opdracht heeft voldaan.
19.3. Zonder voorafgaande toestemming van Theatermaakster Wendelien Wouters is het de
opdrachtgever niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te
verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
19.4. Theatermaakster Wendelien Wouters behoudt het recht het voor de opdrachtgever
uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken.
19.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van
Theatermaakster Wendelien Wouters, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
die Theatermaakster Wendelien Wouters daardoor lijdt.
19.6. De opdrachtgever vrijwaart Theatermaakster Wendelien Wouters voor aanspraken van
derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.
19.7. Het is zonder voorafgaande toestemming van Theatermaakster Wendelien Wouters niet
toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de bijeenkomst.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Theatermaakster
Wendelien Wouters is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Theatermaakster
Wendelien Wouters zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.

Artikel 21. Vindplaats en uitleg algemene voorwaarden

21.1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.wendelienwouters.nl. Op verzoek
worden de algemene voorwaarden toegezonden.

 DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN »