Voorwaarden

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website
www.wendelienwouters.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website
aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze
disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en
diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze
producten en diensten.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Theatermaakster
Wendelien Wouters zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze
website, kan Theatermaakster Wendelien Wouters niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Theatermaakster Wendelien Wouters garandeert evenmin
dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Theatermaakster Wendelien Wouters wijst
iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden
informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Theatermaakster Wendelien Wouters links naar websites van derden weergeeft, betekent
dit niet dat de op of via deze websites aangeboden teksten, producten of diensten worden
onderschreven of aanbevolen. Theatermaakster Wendelien Wouters aanvaardt geen
aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het
gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door
Theatermaakster Wendelien Wouters niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of
volledigheid.

Informatie gebruiken

Theatermaakster Wendelien Wouters behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere
rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle
teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theatermaakster Wendelien
Wouters of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website
wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Theatermaakster Wendelien Wouters behoudt zich het recht voor de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen
zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de
op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is
gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde
van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.