Privacyverklaring Theatermaakster Wendelien Wouters

Deze verklaring is van toepassing op alle door Theatermaakster Wendelien Wouters geleverde
producten en diensten. Theatermaakster Wendelien Wouters gebruikt uw persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Theatermaakster Wendelien Wouters, gevestigd te
Arnhem, Beeldhouwerstraat 6, 6824EH, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Theatermaakster Wendelien Wouters verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van
de aangeboden diensten of producten en/of omdat u deze hebt verstrekt. Gegevens die Theatermaakster Wendelien Wouters in ieder geval en tenminste verwerkt betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Roepnaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 •  Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

De genoemde gegevens gebruikt Theatermaakster Wendelien Wouters voor:

 • Communicatie over diensten en producten;
 • Het opstellen van een overeenkomst voor de levering van een dienst of product;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
 • Het nasturen van informatie of materiaal m.b.t. de specifieke dienst die u heeft afgenomen

Theatermaakster Wendelien Wouters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor zij worden verzameld of zolang hiervoor een wettelijke
verplichting bestaat, zoals het doen van de belastingaangifte.

Nieuwsberichten

Wil u op de hoogte blijven van diensten, producten en activiteiten en heeft u dit kenbaar gemaakt
via e-mail, social media of mondeling? Theatermaakster Wendelien Wouters gebruikt alleen uw
roep- en achternaam en het door u opgegeven e-mail adres om de nieuwsberichten te verzenden.
Wanneer u geen nieuwsberichten meer wilt ontvangen, kunt u e-mail sturen naar
info@wendelienwouters. Uw naam en adres zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst van het
verzoek worden verwijderd, waarna u geen nieuwsberichten meer ontvangt.

Vragen, opmerkingen, suggesties

Heeft u via e-mail, social media of telefoon contact opgenomen? Theatermaakster Wendelien
Wouters bewaart uw naam, email-adres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens die tijdens
het contact zijn opgegeven niet langer dan strikt nodig om uw vraag te beantwoorden of een
reactie geven naar aanleiding van uw opmerking of suggestie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Theatermaakster Wendelien Wouters gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die
ook bekend staat onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). In dat
kader behoudt Theatermaakster Wendelien Wouters zich het recht voor wijzigingen door te voeren
in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals
vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen/ verstrekking gegevens aan derden

Theatermaakster Wendelien Wouters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen
aan een wettelijk verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Theatermaakster Wendelien Wouters gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die deze site gebruikt zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor de plaatsing
van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
info@wendelienwouters.

Beveiliging

Theatermaakster Wendelien Wouters hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van
uw persoonsgegevens tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van
onrechtmatige verwerking. Om dit te bereiken neemt Theatermaakster Wendelien Wouters een
aantal technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te
beveiligen. Onder andere zorgt Theatermaakster Wendelien Wouters ervoor dat de door haar
gebruikte anti-virus en firewall software up-to-date zijn en dat de toegangen tot de website en
documenten beveiligd zijn.

Iedere persoon die bij Theatermaakster Wendelien Wouters toegang heeft tot persoonsgegevens
en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Theatermaakster Wendelien Wouters gebruik
maakt van de diensten van derden, zal Theatermaakster Wendelien Wouters in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde
beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wendelienwouters. of
telefoonnummer +316-29537427.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens
indient, zal Theatermaakster Wendelien Wouters u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit
verzoek kan u indienen via info@wendelienwouters.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring
kunt u contact met ons opnemen via: info@wendelienwouters.nl.
Wilt u in het algemeen meer weten over uw rechten in relatie tot privacy? Kijk dan voor meer
informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd d.d. 28 mei 2018